Etter en intensiv arbeidsøkt er det med glede vi nå kan meddele at alle innbyggerne i Os som har trygghetsalarmer har fått nye og topp moderne digitale trygghetsalarmer installert. Det har vært en intensiv arbeidsperiode som startet 10. juni, men takket være en effektiv montør og godt teamarbeid er vi i dag i mål!

Trygghetsalarmen GX-8 er en moderne trygghetsalarm som kommuniserer over 4G nettet. Det som skiller GX-8 fra andre produkter er at det er en intelligent hub som har mange muligheter. De nye alarmene kan ha inntil 100 sensorer tilkoblet, og gir således mulighet til å koble på døralarmer, sengesensorer, digitalt tilsyn  m.m.

Velferdsteknologi vil både i dag og i fremtiden stå sentralt for å gjøre hverdagen enklere og tryggere for eldre og andre innbyggere med behov.

Med nye alarmer, en ny plattform for signalmottak og et godt samarbeid med en erfaren responssentertjeneste er vi nå klare for å møte fremtidens utfordringer.

Viktigst at alt er at vi ikke lenger har venteliste på trygghetsalarmer, og nye søknader om alarmer kan håndteres og ekspederes fortløpende!

 Det etterspørres ofte gevinster ved innføring av velferdsteknologiske løsninger. KS har satt en standard for hvordan gevinster på det velferdsteknologiske området skal regnes, og der er økt kvalitet et av målekriteriene.

Os kommune tilbyr nå sine innbyggere trygghetsalarmer av høyeste kvalitet, så her må vi kunne gi oss selv toppscore!!

Utover høsten vil vi komme i gang med medisindispensere, og vi har flere mobile trygghetsalarmer ute som kollegavarsling.

Vi takker for et fantastisk samarbeid med Vestlandsprosjektet og ellers samarbeidet som har vært i forbindelse med anskaffelsesprosessen og valg av leverandør av velferdsteknologi for de neste årene!!

Visningsrom for velferdsteknologi – en ny læringsarena

Vi er i gang med å bygge et visningsrom for velferdsteknologi, og dette blir lokalisert i gangavstand fra Os sentrum – ved Os videregående skole

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste i fremtiden er det behov for faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Faglig omstilling i tjenestene er blant annet knyttet til sterkere vektlegging av mestring, rehabilitering, forebygging, tidlig innsats, aktivisering, nettverksarbeid, miljøarbeid, veiledning av pårørende og frivillige, og til innføring av velferdsteknologi.

Visningsrommet vårt er en arena hvor ansatte i Bjørnafjorden kommune, elever ved skolen, innbyggere, pårørende, frivillige og andre interesserte kan få et innblikk i både smarthus- og velferdsteknologiske løsninger. De løsningene vi viser frem i leiligheten er fremtidsrettede, men langt fra representative for hele markedet. Når det gjelder de velferdsteknologiske løsningene som trygghetsalarm med sensorer, digitalt tilsyn, sporingsteknologi, medisindispensere m. m, så er dette løsninger Os kommune har inngått avtale om kjøp og leie av med leverandør av velferdsteknologiske. Og, for at det vi som kommune skal tilby skal være en faglig forsvarlig tjeneste er denne anskaffelsen basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet. Os kommune har et stort fokus på velferdsteknologi, og vi jobber for stadig gi nye og bedre tjenester.

Vi håper elevene vil få et stort læringsutbytte av rommet. Elever ved elektro vil lære seg både smarthus- og velferdsteknologi. Når de som elektrikere skal hjem til kunder vil de gjenkjenne løsningene, og kanskje noen av dem ønsker å jobbe med velferdsteknologi i fremtiden. Elever ved helse vil lære at velferdsteknologiske løsninger ikke er kalde roboter, men at det er løsninger som gir trygghet, mestring og velvære.

Ansatte i kommunen, brukere og pårørende vil og få stort utbytte av rommet. Det kommer til å bli en flott læringsarena der en både kan prøve teknologi og få økt kompetanse.

Alle skal være hjertelig velkommen til å besøke rommet, og vi vil komme med mer informasjon om både rommet og besøkstider når det er ferdig.

Å lykkes med implementering av velferdsteknologi krever at noen forutsetninger er på plass. Den første forutsetningen er en endring i tankesett om hva kommunale helse- og omsorgstjenester er og skal være. Det har tradisjonelt vært praksis, og kanskje en forventning fra både innbyggere og tjenesten, at økt behov for bistand fra kommunen omsider vil lede til en plass på institusjon. Dette er kostbart og er ikke en bærekraftig praksis for helse- og omsorgssektoren. Helsedirektoratet ved Nasjonalt program for velferdsteknologi oppfordrer kommunene til å se på alternativ for at innbyggere kan bo lengst mulig i egne hjem, hvor teknologi inngår som en naturlig del av løsningen.

Visjon og innovasjon

Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet vi nå har mellom Os videregående skole og Os kommune er en ny og fremtidsrettet måte å jobbe på. Vi kan gjerne si at vi er innovative, for noe slikt har ikke vært gjort i regionen vår før. Det er mye som er nyskapende i denne prosessen. Visningsrommet vårt inneholder ikke bare teknologi, det er og fundamentert på et tankegods der tverrfaglighet og tverretatlighet er bærende element. Vi har hatt en visjon som er større enn selve visningsrommet. Vi viser hvordan tverrfaglighet og tverretatlighet kan fungere i praksis, ikke bare i teorien.

Vi hadde en visjon om å få til et samarbeid, og det har vi klart. Ønsket er at visningsrommet blir godt brukt, og det fungerer både som opplæring og til inspirasjon.

Hvis man bor i et eldre hus er det kanskje vanskelig å se for seg hvordan et fremtidsrettet bad kan se ut. Badet vårt vil inneholde løsninger som kan gjøre mennesker selvhjulpne i stell og ved toalettbesøk, og dette er løsninger innbyggerne selv kan anskaffe. Å planlegge for egen alderdom eller tenke nytt når sykdom inntreffer er ikke enkelt. Vi håper rommet kan være til inspirasjon, og det finnes løsninger som kan dekke utallige behov. Mye av teknologien er det vi i dag kaller hyllevare, som for eksempel robotstøvsugere. Det er ikke noe vi som kommune kan tilby innbyggerne. Som kommune kan vi tilby løsninger som trygghetsalarm m. m, og NAV og hjelpemiddelsentralen kan tilby noe. På lik linje med det anbefales å spare til pensjon fra tidlig alder bør innbyggerne og gjøre seg tanker om mulige fremtidige behov, og visningsrommet vil kunne gi tips til løsninger som kan brukes i eget hjem.

Av: Tove Gylløw