I løpet av hausten 2019 held kommune på å bytte ut alle tryggleiksalarmane sine til digitale alarmer. Samstundes avsluttar ein responsenter i eige regi og går over til eit eksternt responsenter. Elles har ein byrja med utprøvinga av GPS både for heimebuande og bebuarar på institusjon.

I 2019 har ein saman med Karde AS hatt eit prosjekt gåande, Medguide (LINK), der ein kombinerer ulike sensorar med medisindispenserer for multidoser.

I 2020 skal ein fortsetja med utrulling av medisindispenserer og GPS,  og etter kvart ta i bruk sensorteknologi knytt til tryggleiksalarmane. I tillegg  skal ein innføre elektroniske dørlåser.