«Vestlandsprosjektet- saman om velferdsteknologi» er eit samarbeid om velferdsteknologi mellom  dei  16  kommunane Alver, Austevoll, Austrheim, Bjørnafjorden, Eidfjord, Fedje, Gulen, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Ulvik og Voss.

Hovudmålet i prosjektet er:
I 2020 er velferdsteknologi ein naturlig del av tenestetilbodet i  kommunane som er med i Vestlandsprosjektet-
saman om velferdsteknologi. Innbyggjarane skal få etablerte og velfungerande velferdsteknologitenester uavhengig av alder, funksjonsnedsetjing og bumiljø.

Heimesida vil gje informasjon om prosjektet, slik at innbyggjarane og interesserte kan følgja med arbeidet som vert gjort i prosjektet og skapa interesse og kunnskap rundt velferdsteknologi.

Ved å gå inn på «Om prosjektet» kan ein finne informasjon om: 
  • Bakgrunn for prosjektet
  • Deltakarar og samarbeidspartar
  • Kontaktinformasjon
  • Styringsdokument og planar
  • Status i prosjektet

Det vil bli lagt ut informasjon fortløpande, slik at ein kan halda seg oppdatert på ulike aktivitetar som skjer  i prosjektperioden. Dette kan ein også få oversyn over i «aktivitetskalenderen» og under «siste nytt».

Me håpar mange vil nytta heimesida og følgja med på prosjektet framover!

Bakgrunn og formål

«Vestlandsprosjektet – saman om velferdsteknologi.»
Kommunane forventar større press på helse- og omsorgstenestene på grunn av demografiske endringar og auke i oppgåvene som resultat av bl.a. samhandlingsreformaSpreidd busetnad og geografi skaper òg utfordringar for denne sektoren i mange av kommunane prosjektet. Auka bruk av teknologi som støtte for omsorgstenestene opnar for nye mogelegheiter i utforming av tenestetilbodet

Kommunane i Vestlandsprosjektet ynskjer å samarbeide omkring utvikling av gode tenester og kompetansebygging i møte med ny teknologi og morgondagens omsorg.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Kommunane  søkte  derfor, saman med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, om tilskot og  opptak i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet, 2019. Søknaden omfatta innføring og implementering av velferdsteknologi, samt responssenter i dei dåverande 17 kommunane.  Kommunane fekk  godkjent søknaden og fekk tilskot på 1,8 mill. kr i 2019  frå det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet ved Fylkesmannen. 

10 av kommunane har vore med i Det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet frå 2017, og hadde då navnet «Nordhordlandsperosjektet – saman om velferdsteknologi.» I desember 2018 invitere Nordhordlandsprosjektet alle kommunane i Hordaland til å delta i prosjektet. Kommunane Os, Fusa, Austevoll, Samnanger, Voss, Granvin og Ulvik viste interesse, og vart derfor ein del av prosjektet –  og det vart navneendring til Vestlandsprosjektet. 

Hausten 2019 kom Eidfjord, Kvam og Kvinnherad med i prosjektet. Prosjektet talde då 20 kommunar. Grunna kommunesamanslaåingar frå 01.01.20, vart desse kommunane reduserte til 16 kommunar.

Det nasjonale Velferdsteknologiprogrammet har som mål at velferdsteknologi skal vere ein integrert del av helse- og omsorgstenestene innan 2020. Programmet er eit spreiingsprogram med fokus på implementering og gevinstrealisering. Hovudmålet for bruk av velferdsteknologi er auka tryggleik, meistring og fridom –  noko som betyr betre, skreddarsydde tenester med auka kvalitet til brukarar og for pårørande.

Teknologi kan òg bidra til meir effektiv bruk av ressursar i helse- og omsorgstenestene. Dette skjer ved tenesteinnovasjon og stor grad av brukarmedverknad. Velferdsteknologi kan òg vere eit viktig førebyggjande tiltak.

Erfaringar frå andre prosjekt i Norge viser til at innføring av velferdsteknologi ikkje er eit klassisk teknologiprosjekt, men at faktorar som prosessendring, organisasjonsutvikling, er sektorovergripande og at kommunikasjon, tenestedesign og gevinstrealisering er sentrale område. Prosjektet si målsetjing blir dermed ikkje berre å sikre anskaffing og utrulling av teknologi, men å sikre forankring, lokalt eigarskap, kommunikasjon, brukarmedverknad og kompetanseheving for å oppnå best mogeleg gevinstrealisering.

For å nå prosjektmåla er det derfor viktig å starte eit målretta samarbeid og setje i verk tiltak allereie no. I «Vestlandsprosjektet- saman for velferdsteknologi» legg ein til grunn at nasjonale føringar skal fyljast, jf. Omsorg 2020. Dette er tidkrevjande arbeid som omfattarbrukarar av tenester og samt tilsette som yter tenester. Samtidig vert organiseringa av heile helse- og omsorgssektoren og organisasjonen påverka.

Vestlandsprosjektet omfattar eit stort geografisk område, med til dels spredd busetnad, store avstandar og vanskelege køyreforhold. Det kan derfor vere store utfordringar med å implementera og drifta nye velferdsteknologiske  løysingar. Men det er òg her vi ser at det kan verte store gevinstar.

Deltakarkommunane er einige om felles strategi og arbeidsmetodikk for å få til implementering i dei 16 komunane, og å bistå med erfaringsformidling til andre komunar i fylket. Erfaringar frå Vestlandsprosjektet vil kunne ha nasjonal overføringsverdi, og prosjektet vil på denne måten framstå som ein ressurs for andre kommunar.

Kommunane i prosjektet  har utarbeida felles visjon, verdiord, hovudmål og resultatmål  for prosjektet:

Visjon

«Vestlandsprosjektet- saman om velferdsteknologi.»

Verdiord

Tryggleik- meistring– fridom.

Hovudmål
«I 2020 er velferdsteknologi ein naturleg del av tenestetilbodet i kommunane.
Innbyggjarane skal få etablerte og velfungerande velferdsteknologitenester uavhengig av
alder, funksjonsnedsetting og bumiljø.»
Resultatmål

«Kontroll og tryggleik i eige liv for innbyggjarane»

Brukarmedverknad

Brukarmedverknad vert ivaretatt på både individnivå og systemnivå. I denne satsinga vil sentrale organisasjonar som FFO, Pensjonistforbundet, Nasjonalforeininga  m.fl.vere representert i referansegruppa. Lokalt i den enkelte kommune vil ein òg ha eit samarbeid med Eldreråd, Kommunalt råd for funksjonshemma og ulike lag og organisasjonar.

På individnivå har ein fokus på brukar sine behov, og i kartleggingar knytt til behov for teneste er spørsmålet “kva er viktig for deg?” noko av det sentrale også når det gjeld velferdsteknologi.

Typar teknologi

Det er primært tryggleikskapande teknologi ein vil satsa på i  prosjektperiodenEin vil byggja på erfaringar frå andre kommunar og pilotar som er gjennomført, og som har dokumenterte resultat.

Tenesteinnovasjon

Alle kommunane tenker bruk av velferdsteknologi som eit element i tenesteutvikling. I planar for anskaffing, implementering, integrering mot pasientjournalsystem m.v. vil det bli teke hensyn til at velferdsteknologi skal vere eit ledd i framtidig tenesteutvikling. Å setja inn tiltak for å kunne bu lengst mogeleg heime med sjukdom/funksjonstap, har dels samanheng med implementering av velferdsteknologi, men òg med tiltak  innan bustadtilpassing,  universell utforming, samfunnsplanlegging generelt og øvrige tekniske hjelpemiddel.

Gevinstar

Prosjektet vil basere seg på dei effektane som er dokumentert  gjennom nasjonale rapportar om gevinstrealisering. Det vert gjort måling av eigne oppnådde gevinstar, men òg bruk av felles metodar og resultatrapporteringar for gevinstrealisering gjennom det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Organisering

Masfjorden kommune er ansvarleg kommune  for prosjektet. Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar vil yte tenester til alle kommunane.
Les 
meir i styringsdokumentene Prosjektplan, Opplæringsplan og Kommunikasjons- og informasjonsplan her.

Det er oppretta styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe etc.  Les meir i Prosjektmandat her.